Ochrana dat

Podmínky ochrany osobních údajů

Základní ustanovení

1) Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v
souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je BetterPrint s.r.o.,
IČ: 07564848, se sídlem Újezd 427/28, 118 00 Praha 1 (dále jen: „správce“).


2) Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: BetterPrint s.r.o., Újezd 427/28, 118 00 Praha 1
email: info@betterprint.cz
telefon: +420 733 108 557


3) Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou
osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno,
identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické,
psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


4) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.


ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší
objednávky.
2) Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
• plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
• oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)
podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
• Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a
newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách
informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
2) Účelem zpracování osobních údajů je
• vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při
objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt),
poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není
možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
3) Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

DOBA UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

1) Správce uchovává osobní údaje
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování
nároků z těchto smluvních vztahů
• (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní
údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2) Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
3) Příjemci osobních údajů jsou osoby
• podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování webu a e-shopu, a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
• zajišťující marketingové služby.
4) Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních
údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb a cloudových služeb.
Vaše práva
5) Za podmínek stanovených v GDPR máte
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto
podmínek.
6) Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo
na ochranu osobních údajů. 

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1) Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2) Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3) Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany
osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2) S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu
potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
3) Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových
stránkách.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.9.2018.

UCHOVÁNÍ COOKIES

Cookies jsou drobné textové dokumenty, vytvořené webovou stránkou, které jsou ukládány na zařízení návštěvníků webu pomocí
prohlížeče. Tyto soubory jsou při návratu na webovou stránku pomocí prohlížeče odeslány zpět na servery. S pomocí cookies má
webová stránka informace o předchozích aktivitách uživatelů. Informace obsažená v cookies je anonymní, neobsahuje citlivé
údaje, které by mohly vést k identifikaci osoby. Cookies využívá většina webových stránek.
Cookies mají různé funkce, jako například efektivnější vyhledávání mezi jednotlivými webovými stránkami, pamatují si vaše
preference a celkově zvyšují uživatelský komfort. Také mohou zajistit, aby reklamy, které vidíte online, odpovídaly vašim zájmům
a preferencím.
Nezbytné cookies - Tyto cookies jsou bezpodmínečně nutné pro fungování webových stránek a souhlas uživatele s těmito cookies
není vyžadován. Bez těchto cookies nebudou některé funkce webových stránek možné.
Funkční cookies - Tyto cookies si pamatují vaše volby a na základě toho zlepšují Váš uživatelský komfort při užití webových
stránek. Otevřením webových stránek dáváte souhlas s umístěním těchto cookies ve vašem zařízení.
Funkční cookies umožňují webové stránce zapamatovat si vaše volby (např. vaše uživatelské jméno, jazyk nebo oblast, kde
se nacházíte) a tím rozšiřují Vám lépe vyhovující funkcionality stránek. Tyto cookies si mohou také zapamatovat změny ve velikosti
písma, fontu a dalších částí webových stránek, tak jak si je uživatel přizpůsobil. Dále umožňují využití služeb, o které uživatel
požádal, jako je sledování videí, umístění komentářů na blogu, apod. Informace shromažďované prostřednictvím těchto cookies
mohou být anonymní a nesledují vaše aktivity při návštěvě jiných webových stránek.
Pomocí vašeho prohlížeče můžete spravovat vaše cookies. Vždy máte možnost již uložené cookies smazat. Dále v závislosti na
vašem prohlížeči je možné omezit využívání cookies pro konkrétní webovou stránku, omezit jejich ukládání či nastavit nucené
smazání všech cookies po uzavření prohlížeče.

 

 

Vytisknout